Icyo ingingo y’193 y’itegeko nshinga yemera ni uguhindura manda ya perezida bakayikura ku myaka irindwi bakayigira icumi, itanu, makumyabiri se n’ibindi n’ibindi. Naho umubare wa manda za perezida wa repubulika wadanangiriwe mu ngingo y’101 igika cya 2 cy’itegeko nshinga ivuga ngo «Nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri...